Organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

 

Walne zgromadzenie – najwyższy z organów Spółki, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki. Aktualnie akcjonariuszami Spółki są: SUEZ Polska Sp. z o.o. oraz Gmina Bielsko-Biała

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w Spółce, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W skład Rady Nadzorczej VI kadencji wchodzą:

Przemysław Kamiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andre Lemlyn 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Gońka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Iwona Burka
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Kleszczewski
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Michalski
Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd – jest organem wykonawczym w Spółce. Jego kadencja zgodnie ze Statutem Spółki wynosi 3 lata, 
a w skład Zarządu wchodzi 2 członków, w tym Prezes i Wiceprezes.

 

Skład Zarządu SUEZ Bielsko-Biała S.A.:

Renata Samson 
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andre Lemlyn
Wiceprezes Zarządu