Regulamin konkursu pt.: „Ziemię oczyszczamy, więc z SITĄ baterie zbieramy” upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami

§ 1
Organizator konkursu


SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Gazowniczej 38, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorstw KRS pod nr 0000033616, kapitał zakładowy
w kwocie 12 726 400 PLN, kapitał wpłacony 12 726 400 PLN, posiadającą NIP:547-005-28-76, REGON:072182568
– zwana dalej: Organizatorem konkursu” ogłasza Konkurs pn.: „Ziemię oczyszczamy, więc z SITĄ baterie zbieramy”, upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami, zwany dalej "Konkursem".


§ 2
Przedmiot/cel konkursu

Przedmiotem i celem konkursu jest zbiórka zużytych baterii przenośnych przez osoby uczęszczające do danej placówki oświatowej, tj. przedszkola z terenu miasta Bielsko-Biała oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są zużyte baterie przenośne/ zainteresowanie dzieci tematyką recyklingu.


§ 3
Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych - przedszkoli z terenu miasta Bielsko-Biała, zwanych dalej „Uczestnikami”.. § 4
Zgłoszenie Uczestnictwa w konkursie

1.   W zbiórce można wziąć udział po uprzednim wypełnieniu, podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej placówki i przekazaniu/odesłaniu do biura Organizatora: ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała:

a)     formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu),

b)    umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii, (Załącznik nr 2 do Regulaminu),

2.   Organizator nie uwzględnia zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych, błędnych oraz niepodpisanych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych, zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

3.   Organizator w terminie do dnia 07.11.2014 r. opublikuje na swojej stronie internetowej wykaz zgłoszonych placówek oświatowych biorących udział w konkursie.

4.   Wypełnienie, podpisanie i przekazanie/dostarczenie dokumentów o których mowa w ust.1 jest równoznaczne z wysyłką do danej placówki pojemnika/ów do zbiórki baterii.

5.   Poprzez przekazanie/wysłanie formularza zgłoszeniowego, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez SITA w celach operacyjnych i marketingowych Konkursu, swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zbiórki zużytych baterii jest warunkiem przystąpienia do zbiórki zużytych baterii jest.§ 5
Czas trwania konkursu

1.   Zbiórka zużytych baterii przez Uczestników prowadzona będzie od listopada 2014 r. do końca kwietnia 2015 r.

2.   W przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników, informacje o potrzebie ich odbioru i dostarczeniu nowego pojemnika należy przekazać Organizatorowi.

§ 6
Rozstrzygnięcie konkursu

1.   Uczestnik Konkursu któremu uda się zebrać największą ilość baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki, otrzyma nagrodę główną. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

2.   Informację o ilości zebranych baterii Organizator niniejszego konkursu przekaże Uczestnikom do wiadomości poprzez jej opublikowanie na swojej stronie internetowej: www.sita.bielsko.pl
w terminie:10.05.2014. Powyższa informacja upoważnia Uczestników do ubiegania się
o nagrody.


3.   Ocena wyników na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych, umów oraz dokumentów potwierdzających odbiór baterii zostanie przeprowadzona w siedzibie Organizatora.O zwycięstwie decyduje waga zebranych baterii w przeliczeniu na przedstawioną w karcie zgłoszeniowej liczbę uczniów w danej placówce oświatowej.

4.   W ramach Konkursu przewiduje się następujące nagrody:
 • Zabawa dzieci w Krainie Kropka
 • Seans filmowy w kinie HELIOS
 • Zajęcia w przedszkolu prowadzone przez firmę FLOJAMO
 • Nagrody pocieszenia

§ 7
Obowiązki Uczestnika Konkursu jako podmiotu prowadzącego miejsce odbioru baterii


1.   Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U.
z 2009 Nr 79, poz. 666 ), Uczestnik jako Prowadzący Miejsce Odbioru może przyjmować od użytkowników końcowych zużyte przenośne baterie i zużyte akumulatory przenośne, jeżeli ma zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie i zużyte akumulatory na ich odbiór. SITA posiada status zbierającego zużyte baterie i zużyte akumulatory w rozumieniu art. 6 pkt 24 Ustawy i może odbierać te odpady od Prowadzącego Miejsce Odbioru.


2.   Uczestnik jako Prowadzący Miejsce Odbioru zobowiązuje się:

a)     zapewnić nadzór nad Pojemnikami w taki sposób, aby do Pojemników były zbierane wyłącznie zużyte baterie przenośne,

b)    zabezpieczyć dostarczone Pojemniki przed zniszczeniem oraz przed uszkodzeniem,

c)     rozmieścić na podległym sobie terenie dostarczone przez SITA Pojemniki w miejscach dostępnych, w taki sposób, aby każdy przedszkolak, rodzic i pracownik danej Placówki miał do nich dostęp i mógł oddać zużyte baterie,

d)    zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii umieszczona na Pojemniku była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów.

3.   Od momentu otrzymania pojemnika do zbiórki baterii od Organizatora do momentu jego odbioru, odpowiedzialność za pojemnik i zgromadzone w nim przedmioty, w tym w szczególności baterie, ponosi wyłącznie Uczestnik.§ 8
Postanowienia ogólne

1.   Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zmiany lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

2.   Regulamin organizowanej przez SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. zbiórki zużytych baterii jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej zbiórce oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem zbiórki, a Spółką SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., zwaną dalej SITA, będącą Organizatorem.

3.   Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

4.   Zbieranie baterii w Miejscu Odbioru odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zmiany w tym zakresie mogą nastąpić w oparciu o zmiany tychże przepisów .

5.   Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie www.sita.bielsko.pl w terminie 3 dni przed wejściem w życie tych zmian.

6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

7.   Regulamin obowiązuje od dnia 01.11. 2014 r.


ico pdfRegulamin konkursu do pobrania w wresji PDF
 • Jest niezbędnym elementem umów, w które firma jest zaangażowana, stanowiąc podstawę udanej współpracy.
 • SUEZ Bielsko-Biała SA działa zgodnie z Kartą Etyczną wprowadzoną przez grupę SUEZ ENVIRONNEMENT, która określa zasady oraz zarządzanie kwestiami Etyki. ico pdf Karta etyczna

MIEJSCE PRZEDSZKOLE WAGA w kg  w przeliczeniu procentowym na liczbę przedszkolaków
1 Przedszkole nr 23 237 1,93
2 Przedszkole nr 38 176,5 1,77
3 Przedszkole nr 9 128,5 1,76
4 Przedszkole nr 30 78 1,08
5 Przedszkole nr 26 48 0,70
6 Przedszkole nr 52 60 0,61
7 Przedszkole nr 16 40 0,57
8 Przedszkole nr 39 28 0,56
9 Przedszkole nr 37 82,5 0,55
10 Przedszkole nr 42 98 0,52
11 Przedszkole FIGLARZ 39 0,50
12 Przedszkole nr 41 40,5 0,48
13 Przedszkole nr 4 40 0,40
14 Przedszkole nr 24 20 0,28
15 Przedszkole 44 20,5 0,27
16 Przedszkole MIŚ I PRZYJACIELE 10,5 0,21
17 Przedszkole TIK-TAK 10 0,14
18 Przedszkole BAJKA 2 0,13
19 Przedszkole nr 8 7 0,10
20 Przedszkole nr 31 12 0,09
21 Przedszkole MAŁY EUROPEJCZYK 0 0,00
Działalność naszej firmy jest z natury bardziej niebezpieczna niż pozostałe działalności w sektorze usług publicznych. Jest narażona na ryzyko związane z transportem i korzystaniem z urządzeń służących do zbiórki odpadów.

Nasze starania o zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierują nas do konkretnych działań, których efekty są przedstawiana wewnątrz Grupy. Towarzyszą temu cele:
 • wprowadzanie kultury bezpieczeństwa w SUEZ (szkolenia pracowników, działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, komunikacji wewnętrznej),
 • nieustanne polepszanie zasad bezpieczeństwa (stosowanie reguł na poziomie SUEZ ENVIRONNEMENT, systematyczna analiza wypadków w pracy oraz ich przyczyn, dzielenie się dobrymi praktykami, audyty bezpieczeństwa).
SITA ZOM S.A. zachęcając do tematyki recyklingu zaprasza  bielskich przedszkolaków do wzięcia udziału w zbiórce zużytych baterii i akumulatorków. Zbiórka będzie prowadzona w okresie listopad 2014 - kwiecień 2015 w placówkach, które wyraziły chęć udziału w konkursie.
Przedszkola, które uzbierają największą ilość baterii (w przeliczeniu procentowym na ilość dzieci w danym przedszkolu) otrzymają nagrody.
Sponsorzy nagród głównych:

Bez tytułu

indeksHELIOSFLOJAMONa początku istnienia nasza Firma świadczyła usługi jako Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), które po 20 latach przekształciło się w Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej (MPTS).

Od 1991 roku Firma działała jako zakład budżetowy Gminy Bielsko-Biała pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta. W 1998 roku zakład ten został przekształcony w Spółkę Akcyjną.

W grudniu 2001 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji Spółki pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Spółką ASMABEL należącą do firmy SITA Polska.

W styczniu 2003 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na SITA Zakład Oczyszczania Miasta Spółka Akcyjna. Włączenie Zakładu Oczyszczania Miasta S.A. do koncernu SITA Polska Sp. z o.o. pozwoliło Spółce na wprowadzenie wcześniej już sprawdzonych rozwiązań, a tym samym na rozwój firmy i znaczne podniesienie jakości usług.

W październiku 2016 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na SUEZ Bielsko-Biała Spółka Akcyjna.

Spółka podejmuje działania mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku poprzez

 • utrzymanie wysokiej jakości usług,
 • unowocześnienie i rozszerzenie usług,
 • zwiększenie rozpoznawalności wizerunku Spółki,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie zachowań pro-środowiskowych.

Znaki ekologiczne dzielimy na trzy kategorie:

 • Produkty ekologiczne - ekoprodukty.
 • Opakowanie ekologiczne - ekoopakowania.
 • Żywność ekologiczna - ekożywność.

Poniżej znaki, które są najczęściej spotykane w naszym kraju:

Czytaj więcej...

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd

Czytaj więcej...

Zachęcamy Państwa do uruchomienia usługi e-faktura umożliwiającej otrzymywanie poczta elektroniczną faktur w formacie PDF.
Faktury będą wysyłane z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w poniższym brzmieniu.

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres faktur za usługi świadczone przez SUEZ Bielsko-Biała S.A.

Wyślij >

Podkategorie